ਸੈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਰੈਸਨੇਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮੇਤ, ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਗਨਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ।