ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ SSH ਦੁਆਰਾ Ubiquiti Unifi UDM Pro ਅਤੇ UDM SE ਔਫਲਾਈਨ ਦੇ ਫਰਮਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।