ਸਿੱਖੋ ਕਿ BGW-320 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ISP ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ Azores ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ COTS ONT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।